wayne art center

Tastes of the Town: Paola makes pasta!  Photo by Kate Sorrento